Đại Hải Trình

THẦN KHÍ HỒNG VÀ CÁCH TĂNG CẤP

Để tăng cấp Thần khí vàng lên Thần khí hồng, các thuyền trưởng cần rèn theo công thức sau:

  • Thần khí hồng 1 sao (Lấp lánh) = 1 Thần khí vàng 6 sao + 1 Thần khí vàng 1 sao tương đồng + 7000 Tinh tuý rèn
  • Thần khí hồng 2 sao (Rực rỡ) = 1 Thần khí hồng 1 sao (Lấp lánh) + 1 Thần khí vàng 1 sao tương đồng + 10000 Tinh tuý rèn
  • Thần khí hồng 3 sao (Lộng lẫy) = 1 Thần khí hồng 2 sao (Rực rỡ) + 1 Thần khí vàng 1 sao tương đồng + 13000 Tinh tuý rèn

*Tinh tuý rèn nhận được thông qua Tách thần khí (không thể tách thần khí hồng).

** Thần khí sau khi tăng cấp sẽ có thêm kỹ năng.

Screenshot 2021-07-08 091811

pasted image 0

Tin tức khác