Đại Hải Trình

KẾ HOẠCH TRƯỞNG THÀNH VÀ KHIÊU CHIẾN VINH DIỆU

1. Kế Hoạch Trưởng Thành

Có tất cả 42 chương Kế Hoạch Trưởng Thành
Mỗi chương sẽ có 4 nhiệm vụ cần hoàn thành. Hoàn thành 4 nhiệm vụ của chương trước mới có thể kích hoạt và nhận thưởng các nhiệm vụ của chương sau
Hoàn thành từng nhiệm vụ của từng chương sẽ nhận thưởng tương ứng. Hoàn thành 4 nhiệm vụ của chương đó sẽ nhận thêm thưởng của chương

Screenshot_1 (3) Screenshot_3 (4) 

2. Khiêu Chiến Vinh Diệu

Khiêu Chiến Vinh Diệu gồm 3 phần: Thử Thách Đồng Hành Vinh Quang, Thử Thách Trang Bị Vinh Quang và Thử Thách Tàu Hải Tặc Vinh Quang

Thử Thách Đồng Hành Vinh Quang

Là các nhiệm vụ liên quan đến việc triệu hồi đồng hành, nâng cấp và thức tỉnh đồng hành
Có tất cả 20 nhiệm vụ trong thử thách này:
Thông qua Vòng Kết Nối, Trận Pháp Triệu Hồi, Ghép Mảnh, La Bàn Tân Thế Giới nhận 1 Đồng Hành 5 sao bất kỳ
Thông qua Tiến Hoá Đồng Hành chuyển đổi thành công ra 1 Đồng Hành Tân Thế Giới bất kỳ
Thông qua Thức Tỉnh Đồng Hành tăng 1 Đồng Hành phe Tân Tinh hoặc Thất Vũ Hải lên 9 sao
Thông qua Thức Tỉnh Đồng Hành tăng 1 Đồng Hành phe Hải Quân hoặc Mũ Rơm lên 9 sao
Thông qua Thức Tỉnh Đồng Hành tăng 1 Đồng Hành phe Bóng Tối hoặc Ánh Sáng lên 9 sao
Thông qua Thức Tỉnh Đồng Hành tăng 1 Đồng Hành phe Tân Tinh lên 10 sao
Thông qua Thức Tỉnh Đồng Hành tăng 1 Đồng Hành phe Thất Vũ Hải lên 10 sao
Thông qua Thức Tỉnh Đồng Hành tăng 1 Đồng Hành phe Hải Quân lên 10 sao
Thông qua Thức Tỉnh Đồng Hành tăng 1 Đồng Hành phe Mũ Rơm lên 10 sao
Thông qua Thức Tỉnh Đồng Hành tăng 1 Đồng Hành phe Bóng Tối lên 10 sao
Thông qua Thức Tỉnh Đồng Hành tăng 1 Đồng Hành phe Ánh Sáng lên 10 sao
Tăng 1 Đồng Hành phe Tân Tinh hoặc Thất Vũ Hải đến Thiên Phú 3
Tăng 1 Đồng Hành phe Hải Quân hoặc Mũ Rơm đến Thiên Phú 3
Tăng 1 Đồng Hành phe Bóng Tối hoặc Ánh Sáng đến Thiên Phú 3
Tăng 1 Đồng Hành phe Tân Tinh đến Thiên Phú 5
Tăng 1 Đồng Hành phe Thất Vũ Hải đến Thiên Phú 5
Tăng 1 Đồng Hành phe Hải Quân đến Thiên Phú 5
Tăng 1 Đồng Hành phe Mũ Rơm đến Thiên Phú 5
Tăng 1 Đồng Hành phe Bóng Tối đến Thiên Phú 5
Tăng 1 Đồng Hành phe Ánh Sáng đến Thiên Phú 5

Screenshot_1

Thử Thách Trang Bị Vinh Quang

Là các nhiệm vụ liên quan đến nhận trang bị, cường hóa trang bị (trang bị thường, trang bị chức nghiệp và trang bị cộng hưởng), nhận thần khí, cường hóa thần khí (thần khí Vàng và thần khí Huy Hoàng)
Có tất cả 17 nhiệm vụ trong thử thách này:
Nhận 1 Tr.Bị phẩm Cam trở lên
Nhận 1 Thần Khí phẩm Tím trở lên
Cường hoá Thuỷ Tinh 1 Đồng Hành đến Thủy Tinh RedAgate
Nhận 1 Tr.Bị Bộ Redflame (Đỏ 4 sao)
Nhận cả Bộ Tr.Bị Brave (Tím 1 sao)
Nhận 1 Thần Khí Vàng Chuyên Dụng
Nhận 1 Thần Khí Vàng Không Chuyên Dụng Phe
Cường hoá Thuỷ Tinh 3 Đồng Hành đến Thủy Tinh Paradise 4 sao
Nhận cả Bộ Tr.Bị Godwar (Vàng 6 sao)
Nhận 1 Thần Khí Huy Hoàng Vàng 1 sao
Cường hoá Thuỷ Tinh 3 Đồng Hành đến Thuỷ Tinh Mind 3 sao
Thông qua HĐ Khát Vọng Franky tạo 3 Bộ Tr.Bị chức nghiệp
Tăng bậc 1 Thần Khí loại Tấn Công đến Óng Ánh (Wado Ichimonji, Hắc Kiếm Mihawk, Kiếm Shanks)
Tăng bậc 1 Thần Khí loại Phòng Thủ đến Óng Ánh (Bịt tai Reiju, Mũ Rơm Luffy, Khoen Hancock)
Tăng bậc 1 Thần Khí loại Chức Năng đến Óng Ánh (Mũ BIGMOM, Kiếm Borsalino, Thổ Long)
Cường hoá Thuỷ Tinh 10 Đồng Hành đến Thuỷ Tinh Tâm Linh 3 sao
Tạo 3 Bộ Tr.Bị cộng hưởng

Screenshot_2

Thử Thách Tàu Hải Tặc Vinh Quang

Là các nhiệm vụ liên quan đến tăng cấp, Cường hóa Rune, tăng cấp Vòng Sáng Tàu Hải Tặc
Có tất cả 11 nhiệm vụ trong thử thách này:
Tăng 1 Tàu Hải Tặc đến cấp 30
Tăng 1 trong bất kỳ các Tàu Hải Tặc Going Merry, Flying Dutchman, Marine đến cấp 90
Tăng 1 trong bất kỳ các Tàu Hải Tặc Thousand Sunny, Nine Snake, Marine HQ.3 đến cấp 90
Tăng 1 trong bất kỳ các Tàu Hải Tặc Baratie, Cute Duck, Circus đến cấp 90
Tăng 4 Vòng Sáng của 1 trong bất kỳ các Tàu Hải Tặc Going Merry, Flying Dutchman, Marine đến cấp tối đa
Tăng 4 Vòng Sáng của 1 trong bất kỳ các Tàu Hải Tặc Thousand Sunny, Nine Snake, Marine HQ.3 đến cấp tối đa
Tăng 4 Vòng Sáng của 1 trong bất kỳ các Tàu Hải Tặc Baratie, Cute Duck, Circus đến cấp tối đa
Cường hoá Rune 1 Tàu Hải Tặc bất kỳ đến cấp tối đa
Tăng toàn bộ Cấp, Vòng Sáng, Rune 1 trong bất kỳ các Tàu Hải Tặc Going Merry, Flying Dutchman, Marine đến cấp tối đa
Tăng toàn bộ Cấp, Vòng Sáng, Rune 1 trong bất kỳ các Tàu Hải Tặc Thousand Sunny, Nine Snake, Marine HQ.3 đến cấp tối đa
Tăng toàn bộ Cấp, Vòng Sáng, Rune 1 trong bất kỳ các Tàu Hải Tặc Baratie, Cute Duck, Circus đến cấp tối đa

Tin tức khác