Đại Hải Trình

HỆ THỐNG ĐỘT PHÁ E5

Khi Đồng hàng đạt thức tỉnh 15 sao, thuyền trưởng sẽ có thể tiếp tục đột phá lên tầng cao hơn, kích hoạt kỹ năng mới thông qua hệ thống đột phá có trong giao diện đồng hành.

Screenshot 2021-07-08 102809 Screenshot 2021-07-08 103251 

Đột phá cường hoá tăng cấp thuộc tính cần tiêu tốn Mảnh đột phá (nhận từ tách Sao thời không và từ các hoạt động Thế giới mới).

Kích hoạt đột phá cường hoá kỹ năng cần tiêu tốn 1 Đồng hành hoặc Rối 10 sao phe bất kỳ, đồng thời cấp Đồng hành bắt buộc là 1.

Khi Đồng hành tương ứng bị đổi hoặc trả về sẽ reset Đột phá, trả lại tất cả nguyên liệu tiêu tốn.

Tin tức khác